ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
                 “โรงเรียนบุญวัฒนา ๒” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่ 7 ตำบล หัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดย พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด ในขณะนั้น ได้อนุญาตให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 50 ไร่
ให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศจัดตั้งเป็นสาขาเมื่อ ปีการศึกษา 2537
โดย นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา และได้ทำการเรียนการสอน ที่โรงเรียนบุญวัฒนา
จำนวนนักเรียน 190 คน มีนายศิวา กาฬแสน ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนบุญวัฒนา ทำหน้าที่หัวหน้าสาขา
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2538 ได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราว (อาคารเทพสีมาภรณ์) นายศิวา กาฬแสน  เป็นผู้อำนวยการคนแรก
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2537 พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด ในขณะนั้น ได้อนุญาตให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 50 ไร่
ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2537
นายศิวา กาฬแสน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา และก่อสร้างอาคารชั่วคราว
เพื่อใช้ทำการเรียนการสอน วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2538 ส.ส. สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานวางเสาเอกก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร (อาคารเทพสีมาภรณ์) และเริ่มก่อสร้างโดยได้รับความร่วมมือจาก
1. นายสนั่น - นางสำเนียง เชิดชัย
2. ร้อยโทรส – คุณยายลูกอินทร์ มาศิริ
3. นายสุวัฒน์ พื้นทะเล และลูกบ้านตำบลหัวทะเล
4. นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
5. ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธา ก่อสร้างอาคาร 2 หลัง คือ อาคารพระเทพสีมาภรณ์ (โอภาส โรจนฉิมพลี) และอาคารชาวบ้านหัวทะเลร่วมใจ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนวันแรก
วันที่ 22 พฤษภาคม 2538 เปิดทำการสอนพื้นที่ปัจจุบันมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 260 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 190 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน มีห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2538
นายศิวา กาฬแสน หัวหน้าสาขา ได้บริจาคสร้างอาคารเอ ทีมูลค่า 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 บริษัทมงคลชัยนิเวศน์ โดยคุณวินิจ ตัณวรรณรักษ์ และ
อาจารย์ เดชาวัชรคุปต์ ร่วมบริจาคอาคารพยาบาล 1 หลัง มูลค่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 คุณตารส – คุณยายลูกอินทร์ มาศิริ บริจาคเครื่องดนตรีโปงลาง พร้อมเครื่องขยายเสียง มูลค่า 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 คุณตารส – คุณยายลูกอินทร์ มาศิริ บริจาคถมดินทำสนามบาสเกตบอล มูลค่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษา ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ และแต่งตั้ง นายศิวา กาฬแสน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายศิวา กาฬแสน เป็นครูใหญ่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายศิวา กาฬแสน เป็นผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่งจนถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ แต่งตั้ง นายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย เป็นผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่งจนถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2554
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ แต่งตั้งนายมานพ เอื้อศิลามงคล เป็นผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่งจนถึง กันยายน พ.ศ.2556
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ แต่งตั้ง นายพิษณุ คุณชื่น เป็นผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่งจนถึง กันยายน พ.ศ.2562
           ปัจจุบันเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภทสหศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 304 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 33 คน มี นายรังสรรค์ สู้สนาม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รายนามผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ดำรงตำแหน่ง นายศิวา กาฬแสน กศ.ม. พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2549 นายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย ศษ.ม. พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554 นายมานพ เอื้อศิลามงคล กศ.ม. พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 นายพิษณุ คุณชื่น ศษ.ม. พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2562 นายรังสรรค์ สู้สนาม ศษ.ม. พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน