ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงาน

บุคลากร

ครูที่ปรึกษา

ค่ายพุทธบุตร

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม