ข้อมูลพื้นฐาน

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงาน

บุคลากร

ค่ายพุทธบุตร

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม