ข้อมูลพื้นฐาน

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงาน

บุคลากร

วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ท่านผู้อำนวยการพิษณุ คุณชื่น อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนำกล่าวคำปฏิญาณตนในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวเปิดงานวันสุนทรภู่