ข้อมูลพื้นฐาน

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงาน

บุคลากร

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

คณะครูและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ในโครงการ