การจัดกิจกรรมวัน

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวัน