ข้อมูลพื้นฐาน

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงาน

บุคลากร

อบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมา ได้จัดการอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560" ณ หอประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา