ข้อมูลพื้นฐาน

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงาน

บุคลากร

การประชุมสัมมนา PLC และ MOU

โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จัดประชุมสัมนาบุคลากรเครือข่ายทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ บุหง่าส่าหรีีรีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา