• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นางกาญจนา หงษ์กลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางนพพร ชาลี
ครูชำนาญการ

นางอาบทิพย์ สินปรุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแพรวพรรณ ประสมศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเอมอร ทองเหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญสุดา นาเมืองรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกุลทรัพย์ แก้กลาง
ครูชำนาญการพิเศษ