• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

บุคลากรอื่น ๆ

Mr.Jose Abalado

นางกัณยภัคว์ จันทา

นางสาวเพ็ญศิริ ศรีคงแก้ว

นายภัคคิไนย เมืองพนัส

นายสิทธิศักดิ์ วรรณา

นางสาวอรไท ใหญ่แทนคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัจฉรา วิศวะวาทิน

นางสาวจุไรรัตน์ นัดกระโทก

นางปาณิสรา มหัฌณพ

นางธนารินีย์ พีระรัตน์เสถียร