• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 1

นางรุ่งนภา ตุ่นไธสง
ม.1/1

นายธีรศักดิ์ เกาะกลาง
ม.1/1

นางสุภาภรณ์ พงศ์ทิพากร
ม.1/2

นางสาวอรุชา สิงห์กลาง
ม.1/2

นางกาญจนา หงษ์กลาง
ม.1/3

นางธนารินีย์ พีระรัตน์เสถียร
ม.1/3

นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์
ม.1/4

นายภัคคิไนย เมืองพนัส
ม.1/4