• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 2

นางนนทรัตน์ เขาสถิตย์
ม.2/1

นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทาย
ม.2/1

นางสาววันทนา ชูพงศ์
ม.2/2

นางสาวสิตานัน สมพมิตร
ม.2/2

นางเปรมวดี ยอดมีกลิ่น
ม.2/3

นางสาวเพ็ญศิริ ศรีคงแก้ว
ม.2/3

นางสาวสุกัณยา ชัยชาญ
ม.2/4

นางสาวสมพร ฤกษ์กลาง
ม.2/4

นางนิตยา จันทร์แก้ว
ม.2/5

นางสาวอัจฉรา วิศวะวาทิน
ม.2/5