• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 3

นางวิไลรัตน์ พรหมมาก
ม.3/1

นายรังสรรค์ มากพูน
ม.3/1

นางเพ็ญสุดา นาเมืองรักษ์
ม.3/2

นางสุวาสน์ บัญชาการ
ม.3/2

นายพิสิษฐ์ พรสี่
ม.3/3

นายสิทธิศักดิ์ วรรณา
ม.3/3

นายชาติ ชาลี
ม.3/4

นางนพพร ชาลี
ม.3/4

นางเอมอร ทองเหลือง
ม.3/4

นางเสาวนีย์ คำทวี
ม.3/5

นางสาวสุกานดา สิทธิเวช
ม.3/5