• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 4

นางศรีวิไล ก่อกุศล
ม.4/1

นางวิรัฎฐยา แพงวิเศษ
ม.4/1

นางศิริรัตน์ ทองน้อย
ม.4/1

นางสาวอรไท ใหญ่แทนคุณ
ม.4/2

นางสาวเสาวลักษณ์ เกษแก้ว
ม.4/2

นางสาวรักชนก ศัลยวิเศษ
ม.4/3

นางสาวศศิรดา วรรณรักษ์
ม.4/3