• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 5

นายประเสริฐ ประสมศิริ
ม.5/1

นางแพรวพรรณ ประสมศิริ
ม.5/1

นางสาววัชรีย์ สว่างวงศ์
ม.5/2

นางสาวพรพิมล หงษ์กลาง
ม.5/2

นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทศ
ม.5/3

นางสาวอุมาทิพย์ ศรีรัตน์
ม.5/3