• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 6

นางปรียานุช ศรีอภัย
ม.6/1

นางสาววีระพร แต่งแดน
ม.6/1

นางสุวรรณี วันทนา
ม.6/2

นางสาวชนาพร อินทะกนก
ม.6/2

นางอาบทิพย์ สินปรุ
ม.6/3

นางสวรีพร ใจสำราญ
ม.6/3

นางณฤดี แย้มสคราญ
ม.6/4

นายศิริชัย โอมฤก
ม.6/4