กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณฤดี แย้มสคราญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาววันทนา ชูพงศ์
นางสาวสมพร ฤกษ์กลาง
นางสาวอรทัย ใหญ่แทนคุณ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
นายภัคคิไนย เมืองพนัส