กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสิตานัน สมพมิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางศิริรัตน์ ทองน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสวรีพร ใจสำราญ
นางสาวชนาพร อินทะกนก
นางวิรัฏฐยา แพงวิเศษ
นายศิริชัย โอมฤก
นางสาวศศิรดา วรรณรักษ์
นางสาวอัจฉรา วิศวะวาทิน