กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

นางรุ่งนภา ตุ่นไธสง
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
นางปรียานุช ศรีอภัย
นางศรีวิไล ก่อกุศล
นางนิตยา จันทร์แก้ว
นายรังสรรค์ มากพูน
นางวิไลรัตน์ พรหมมาก
นางสาวพรพิมล หงษ์กลาง