กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรศักดิ์ เกาะกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายพิสิษฐ์ พรสี่
นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทศ
นายประเสริฐ ประสมศิริ
นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์