กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววีระพร แต่งแดน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางอรุชา สิงห์กลาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวรักชนก ศัลยวิเศษ
นางสุวาสน์ บัญชาการ
นางเสาวนีย์ คำทวี