กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลานามัย

นางเปรมวดี ยอดมีกลิ่น
หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
นายชาติ ชาลี