• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสิตานัน สมพมิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศิริชัย โอมฤก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิรดา วรรณรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริรัตน์ ทองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิรัฎฐยา แพงวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสวรีพร ใจสำราญ
ครูชำนาญการ

นางสาวชนาพร อินทะกนก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวลักษณ์ เกษแก้ว
ครู