• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุกัณยา ชัยชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาภรณ์ พงศ์ทิพากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุมาทิพย์ ศรีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววัชรีย์ สว่างวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวรรณี วันทนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกานดา สิทธิเวช
ครู