• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรศักดิ์ เกาะกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประเสริฐ ประสมศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์
ครู

นายพิสิษฐ์ พรสี่
ครูชำนาญการพิเศษ