• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววีระพร แต่งแดน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรักชนก ศัลยวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุชา สิงห์กลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ คำทวี
ครูชำนาญการ

นางสุวาสน์ บัญชาการ
ครูชำนาญการพิเศษ