• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรุ่งนภา ตุ่นไธสง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางปรียานุช ศรีอภัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีวิไล ก่อกุศล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา จันทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายรังสรรค์ มากพูน
ครูชำนาญการ

นางวิไลรัตน์ พรหมมาก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรพิมล หงษ์กลาง
ครู