• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

ประวัติโรงเรียน

...   โรงเรียนบุญวัฒนา ๒  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑   สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขา เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๗ โดยนายจารุ   โรจนรังสิมันตุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนบุญวัฒนา  จำนวนนักเรียน ๑๙๗  คน  มีนายศิวา  กาฬแสน อาจารย์  ๒ โรงเรียนบุญวัฒนา ทำหน้าที่หัวหน้าสาขา
                                วันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๓๗ พระเทพสีมาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัด (ในขณะนั้น) ได้อนุญาตให้เช่าที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๕๐ ไร่   ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๕   ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน
                                วันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๗  นายศิวา  กาฬแสน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน ได้ทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา  และก่อสร้างอาคารชั่วคราว  เพื่อใช้ทำการเรียนการสอน
                วันที่  ๕ เมษายน ๒๕๓๘ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน  ก่อสร้างอาคาร ๒ หลัง  คือ  อาคารพระเทพสีมาภรณ์  (โอภาส  โรจนฉิมพลี)และอาคารชาวบ้านหัวทะเลร่วมใจ
                                วันที่  ๒๒ พฤษภาคม   ๒๕๓๘ ย้ายจากโรงเรียนบุญวัฒนา มาทำการเรียนการสอน ในพื้นที่ปัจจุบัน
                                วันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษา ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ปัจจุบัน โรงเรียนบุญวัฒนา ๒  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ประเภทสหศึกษา เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6    ม.ปลายแบ่งเป็น  2 สาย   1. วิทย์-คณิต   2. ทวิศึกษา