กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุวรรณี วันทนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอุมาทิพย์ ศรีรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวสุกานดา สิทธิเวช
ครู คศ.1