กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรุ่งนภา ตุ่นไธสง
หัวหน้ากบุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววิไลรัตน์ จันทร์แหยม
ครู คศ.3

นางนิตยา จันทร์แก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพรพิมล หงษ์กลาง
ครู คศ.1