กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางเปรมวดี ยอดมีกลิ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

นายชาติ ชาลี
ครู คศ.2