ลูกจ้างประจำ/นักการ-ภารโรง/พนักงานบริการ

นายฉลวย นาคณรงค์
หัวหน้า

นายประเทือง แก้วเที่ยง
นักการ-ภารโรง

นายธีรพจน์ โต๊ะแสง
นักการ-ภารโรง

นายชยพล พันนา
รักษาความปลอดภัย

นางส้มเช้า แย้มดีเลิศ
แม่บ้าน